GMB Ginseng Coffee


Algemene Voorwaarden in het Nederlands, Terms and Conditions in English
Artikel 1 - Definities:
1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij GMB Group bvba goederen levert.
1.2 Consument: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen.
1.3 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt.
1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer:
2.1 Naam ondernemer:
GMB Group bvba
J.B Tassynsstraat 84, 2070 Zwijndrecht
T: +32(0)3-7221888
F: +32(0)3-7761688
E: info@gmbgroup.eu
W: www.gmb-ginsengcoffee.com
BTW: BE 0477.473.491
2.2 Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 - 12:00 en van 14:00 – 17:00 uur.

Artikel 3 - Het aanbod:
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, kunnen deze afwijken van de producten, welke op dat moment worden aangeboden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst:
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en daarbij een bestelling plaatst, hetzij per elektronische weg, hetzij telefonisch.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht:
5.1 De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
5.2 De consument dient de ondernemer schriftelijk van deze herroeping op de hoogte te stellen en het ongeopende product per omgaande te retourneren.
5.3 Het product dient zich in de oorspronkelijke verpakking te bevinden en mag uiteraard niet gebruikt zijn.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping:
6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending crediteren.
6.3 De kosten voor toezending van de bestelling worden niet gecrediteerd.

Artikel 7 - De prijzen:
7.1 De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 - Levering:
8.1 Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, zal de ondernemer de bestelde goederen pas verzenden van zodra het totale bedrag van de proforma factuur op de rekening van de onderneming staat, en dit binnen de 3 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming heeft doorgegeven.

Artikel 9 - Betaling:
9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
9.2 Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
9.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen.
9.4 Alle geleverde goederen blijven steeds eigendom van de bvba GMB Group tot na de volledige betaling.

Artikel 10 - Klant gegevens:
10.1 Alle door de consument beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De achtergelaten gegevens worden alleen gebruikt in de administratie van de ondernemer.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
11.1. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
11.2. De bepalingen van het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 12 - Disclaimer:
12.1 De inhoud van de onderwerpen op deze webwinkel is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd een arts of specialist voor een passende diagnose en behandeling.
12.2 Voor alle aangekochte producten op deze webwinkel geldt: daar er geen controle op het gebruik van de genoemde producten kan worden uitgeoefend, aanvaard de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid, ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid of schade direct of indirect uit de toepassing voorvloeiend.

Terug naar boven - Haut de page - Back to topArticle 1 - Definitions:
1.1 The Contract: any agreement whereby GMB Group BVBA delivers goods.
1.2 Customer: the customer of the goods mentioned in the previous paragraph .
1.3 Trader: the natural or legal person who offers products to consumers.
1.4 Withdrawal period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal.
1.4 Right of withdrawal: the possibility for the consumer to waive the distance contract within the withdrawal period.

Article 2 - Identity of the trader:
2.1 Name trader:
GMB Group bvba
J.B. Tassynsstraat 84, 2070 Zwijndrecht
T : +32 ( 0 ) 3-7221888
F : +32 ( 0 ) 3-7761688
E : info@gmbgroup.eu
W : www.gmb-ginsengcoffee.com
VAT: BE 0477.473.491
2.2 Time(s) at which the trader can be contacted by telephone:
Monday to Friday from 09:00 - 12:00 and from 14:00 - 17:00 hours .

Article 3 - The offer:
3.1 If an offer is subject to a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly mentioned in the offer.
3.2 The offer contains a complete and accurate description of the products being offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If the trader makes use of illustrations, these may slightly differ from the products being offered. The trader is not bound by obvious errors or mistakes in the offer.

Article 4 - The contract:
4.1 The contract will be concluded when the consumer accepts the offer and places an order, either electronically or by telephone.
4. 2 If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. The consumer can dissolve the contract as long as this acceptance has not been confirmed by the trader.

Article 5 - Right of withdrawal:
5.1 When purchasing products, a consumer has the possibility of dissolving the contract, without giving reasons, during fourteen days. This period commences on the day after the product was received by the consumer.
5.2 If the client wishes to exercise his right of withdrawal, he must notify the trader by writing.
5.3 The product will be returned to the trader in the original state and packaging, in accordance with the reasonable and clear instructions that were provided by the trader.

Article 6 - Costs in case of withdrawal :
6.1 If a consumer makes use of his right of withdrawal, he shall be responsible for, at most, the costs of returning the goods.
6.2 If the consumer has paid a sum, the trader will refund this sum as quickly as possible, though at the latest within 14 days after the goods were returned or after the withdrawal.
6.3 The costs of the shipping of the order will not be credited .

Article 7 - Price :
7.1 Prices stated in offers of products include VAT.

Article 8 - Supply and implementation:
8.1 In case of advance payment, the trader will only ship the goods after the complete amount of the proforma invoice has been received on the account of the trading company, and this within 3 days after reception of payment, unless agreed differently.
8.2 The place of delivery is deemed to be the address that the consumer makes known to the company.

Article 9 - Payment:
9.1 As far as no other date has been agreed, sums payable by the consumer should be paid within 14 days after the start of the withdrawal period.
9.2 In case of advance payment , the customer has no right to request the execution of the order, before the advance payment has been made.
9.3 In case of nonpayment, the trader has the statutory right to charge reasonable costs made known in advance to the customer.
9.4 All delivered goods will remain property of GMB Group bvba until the invoice has been paid in full.

Article 10 - Customer Details:
10.1 All information provided by the customer will be treated with discretion . The information will not made available to third parties or used for other purposes . The specified information will only be used in the administration of the trader.

Article 11 - Applicable law and competent courts:
11.1 The Antwerp courts shall have sole jurisdiction for any disputes relating to the interpretation or performance of this contract.
11.2. The provisions of contract shall be governed by Belgian Law.

Article 12 - Disclaimer :
12.1 The content of the sections on this web shop is for informational purposes only . Always consult a doctor or physician for appropriate diagnosis and treatment .
12.2 For all products purchased on this web shop: since we cannot control the use of the products mentioned, the trader accepts no liability resulting from improper use, negligence or damage caused directly or indirectly.

Terug naar boven - Haut de page - Back to topAll rights reserved to GMB Ginseng Coffee & JK